Zasady gry w 14/1

Zasady gry w bilard » Zasady gry w 14/1

1. Cel gry

 

14/1 - nieskończona jest grą deklarowaną. Zawodnik musi zadeklarować bilę i łuzę. Za każdą prawidłowo zadeklarowaną
i w prawidłowym uderzeniu wbitą bilę zawodnik otrzymuje jeden punkt i tak długo gra dalej, dopóki albo nie wbije zadeklarowanej bili albo popełni faul. Zawodnik może wbijać 14 bil, ale zanim zagra 15 bilę (ostatnią znajdującą się na stole), 14 wbitych bil zostaje ustawionych w trójkąt jak na początku gry, przy czym miejsce w wierzchołku trójkąta pozostaje wolne. Zawodnik próbuje wówczas tak wbić 15 bilę, by przy tym rozbić trójkąt i móc kontynuować grę.

 

2. Zawodnicy

 

Dwóch lub dwie drużyny.

 

3. Bile używane do gry

 

Standardowy komplet kolorowych bil, ponumerowanych od 1 do 15, oraz biała bila.

 

4. Ustawianie trójkąta

 

Ustawia się standardowy trójkąt, przy czym bila wierzchołkowa znajduje się na punkcie głównym stołu, bila z numerem 1
w prawym, a bila z numerem 5 w lewym rogu w podstawie trójkąta. Pozostałe bile mogą być rozmieszczone dowolnie
i muszą dotykać bil sąsiednich.

 

5. Wartości bil

 

Każda prawidłowo wbita bila oznacza przyznanie jednego punktu dla zawodnika.

 

6. Uderzenie otwierające

 

Zawodnik otwierający grę musi albo (1) zadeklarować bilę i łuzę i następnie wbić zadeklarowaną bilę
w zadeklarowaną łuzę albo (2) doprowadzić do bandy po karambolu bilę białą i dwie bile kolorowe.
Jeśli zawodnikowi nie uda się spełnić jednego z tych dwóch warunków, wówczas narusza on wymogi uderzenia otwierającego. Za każde takie naruszenie zawodnik otrzymuje karę dwóch punktów ujemnych. Dodatkowo przeciwnik ma możliwość wyboru albo (1) przyjąć pozycję bil zastaną na stole albo (2) nakazać ponowne ustawienie trójkąta i powtórzenie rozbicia przez tego samego zawodnika. Możliwość taka pozostaje w mocy tak długo, dopóki nie nastąpi prawidłowe otwarcie, bez naruszenia warunków otwarcia, lub przeciwnik otwierający przyjmie pozycję bil zastaną na stole. Reguła kary za trzy kolejne faule nie ma zastosowania przy naruszaniu warunków otwarcia. Jeśli jednak zawodnik po spełnieniu warunków rozbicia umieści w łuzie bialą bilę, zaliczany jest mu faul i otrzymuje jeden punkt ujemny. Ten faul zaliczany jest do serii określonej w regule trzech kolejnych fauli. Przeciwnik otrzymuje prawo poprawienia pozycji białej z pola bazy, bile kolorowe pozostają na swoich miejscach.


7. Przepisy gry
 

Prawidłowo wbita bila upoważnia zawodnika do pozostania przy stole i kontynuowania gry. Zawodnik może zagrywać dowolną bilę, musi jednak przed uderzeniem zadeklarować bilę i łuzę. Nie jest wymagane podawanie szczegółów uderzenia, takich jak kombinacje, zagrania od band itp. (wszystko, co jest dozwolone). Każda bila, wbita dodatkowo w prawidłowym uderzeniu, zaliczana jest zawodnikowi jako następny punkt.

Przy wszystkich uderzeniach bila biała musi dotknąc bili kolorowej i następnie (1) bila kolorowa musi wpaść do łuzy lub (2) bila biała lub kolorowa musi zostać doprowadzona do bandy. Jaśli przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul. Kiedy bila kolorowa nie dotyka do bandy,
ale znajduje się w odległości od bandy nie większej niż średnica bili (jeśli to konieczne, sędzia może dokonać pomiaru), zawodnik może tylko dwa razy zagrać tę bilę w zagraniu bezpiecznym. Jeśli to wykona, w następnym podejściu tego zawodnika bila ta traktowana jest, jak bila dotykająca do bandy. Mają tu zastosowanie ogólne zasady dotyczące bili dotykającej do bandy, jeśli zawodnik zdecyduje się grać te bile jako pierwszą.

Uwaga: Jeśli zawodnik w swoim poprzednim podejściu, zanim zagra taką bilę, popełnił faul, wówczas może wykonać tylko jedno zagranie bezpieczne na taką bilę. Musi on przy tym uważać, jeśli zdecyduje się grać tą bilą, by nie naruszyć reguł dotyczących bili dotykającej do bandy. Jeśli mu się to nie uda, oznacza to, ze popełnił trzeci kolejny faul i nałożona będzie przewidziana w takim przypadku kara, dodatkowo oprócz odjęcia punktów za każdy faul. W następstwie ustawiany jest ponownie trójkąt z 15 bil i rozbicia dokonuje ukarany zawodnik, przy czym musi on wypełnić wszystkie wymogi prawidłowego uderzenia otwierającego.

W momencie wbicia 14 bili gra zostaje zatrzymana z 15 bilą na stole; 14 wbitych bil jest ustawianych ponownie w trójkąt jak na początku, przy czym miejsce na punkcie głównym pozostaje wolne. Ten sam zawodnik kontynuuje grę. Zawodnik kontynuujący grę nie musi grać 15. bili, może zagrywać dowolną bilę. wbijając 15. bilę - breakball - w ten sposób, że biała lub 15. bila rozbija bile leżące w trójkącie.
Jeśli 15. bila wpadnie do łuzy razem z 14. bilą sposób kontynuacji opisany jest w punkcie 7.6.

Zawodnik może zadeklarować grę bezpieczną. Gra bezpieczna jest dozwolona, jeśli mieści się w ramach niniejszych przepisów. Podejście zawodnika kończy się wraz z prawidłowo wykonanym zagraniem bezpiecznym, a wbite w uderzeniu bezpiecznym bile nie są zaliczane. Każda bila, wbita w uderzeniu bezpiecznym, jest ustawiana ponownie na stole.

Zawodnik nie może chwytać, dotykać ani inaczej przeszkadzać w ruchu bili, podążającej w kierunku trójkąta lub łuzy, nie może także trzymaż ręki w łuzie. Jeśli to zrobi, popełnia faul umyślny i wówczas odejmuje mu się 1 punkt za faul oraz dodatkowo 15 punktów, razem 16 punktów. Zawodnik wchodzący do gry po faulu umyślnym może (1) zaakceptować położenie bil i grać z poprawą położenia białej bili na baze lub (2) zażądać ponownego ustawienia trójkąta i nakazać przeciwnikowi wykonanie rozbicia, na tych samych warunkach co rozbicie otwierające grę.

Jeśli 15. bila (mająca pozostać na stole) i/lub biala bila przeszkadzają w ponownym ustawieniu trójkąta, ustawienie bil przeprowadza się jak następuje:

a) Kompletny trójkąt ustawia się tylko wtedy, gdy: - 14. i 15, bila wbite są jednocześnie; - 15. bila i bila biała jednocześnie koliduje z trójkątem.
b) Jeżeli 15. bila koliduje z trójkątem - zostaje przeniesiona na punkt bazy.
c) Jeżeli biała bila koliduje z trójkątem, a:

  • 15. bila znajduje się na polu bazy - biała na punkt bazy;

  • 15. bila znajduje się na punkcie bazy - biała na punkt centralny;

  • 15. bila znajduje się poza bazą i punktem bazy - biała na bazę.

d) Jeżeli punkt bazy jest zajęty, bila tam ustawiana przenoszona jest na punkt centralny.

 

Jeśli zawodnik poprawia położenie białej bili na baze (np. po wbiciu białej do łuzy przez przeciwnika)
i wszystkie bile znajdują się na polu bazy, wówczas na życzenie zawodnika bila leząca najbliżej linii bazy przestawiana jest na punkt główny stołu. Jeśli dwie lub więcej bil leżą w tej samej odległości od linii bazy, zawodnik może wskazać, która bila ma być przestawiona na punkt główny.

Facebook