Regulamin GPF-2017

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2017 » Regulamin GPF-2017

REGULAMIN TURNIEJU “GRAND PRIX FALCON 2017”

 

1. Organizatorem “GRAND PRIX FALCON 2017” jest “Falcon Bilard Club” Sosnowiec.

2. “GRAND PRIX FALCON 2017” jest turniejem otwartym.

3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym “GRAND PRIX FALCON 2017” jest wyrażenie chęci  
    uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł, opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia 
    turnieju u osoby prowadzącej.

    Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Turnieje będą rozgrywane w każdą środę począwszy od 01 lutego 2017 r. do 16 grudnia 2017r. (turniej nie będzie
    rozgrywany 1 listopada)- 46 turniejów.

- Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego. Informacje
   o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora
   z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę „osiem bil”, ”dziewięć bil”, ”dziesięć bil” lub warunkowo ”14.1”,
    systemem DKO (do dwóch przegranych meczów).

a) Wyboru odmiany dokonuje zawodnik, który wygrał rozgrywkę o rozbicie.

b) Rozegranie meczu w odmianę ”14.1” warunkowe będzie zgodą drugiego z zawodników. Brak zgody skutkował
    będzie koniecznością wybrania przez zawodnika, który wygrał rozgrywkę o rozbicie jednej z trzech pozostałych 
     odmian.

7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 17:00 do 18:15 pod numerem 603 069 732 lub
    32 296 44 44 (dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub osobiście w klubie, u
    osoby prowadzącej.

a) Zapisanie się do turnieju „na frekwencję”, czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie 15 punktami
    rankingowym oraz opłatą wpisową w wysokości 30 zł.

8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.

9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.

10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. Nie stawienie się na czas będzie
      skutkowało poddaniem pierwszego meczu walkowerem. Nie stawienie się na czas drugiego meczu, po
      uprzednim przyznaniu walkowera w meczu pierwszym, skutkowało będzie poddaniem drugiego meczu
      walkowerem oraz przyznaniem tylko 15 punktów rankingowych.

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić. Ignorowanie wezwania
      do meczu skutkować będzie walkowerem.

12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole. W sytuacjach
     dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.

13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać „walkę o rozbicie” w partii pierwszej.
      W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.

14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej. Zignorowanie tego
      zalecenia skutkować będzie walkowerem.

15. Faza DKO rozgrywana będzie do trzech wygranych partii w ”osiem bil” i ”dziesięć bil”, do czterech wygranych
      partii w ”dziewięć bil” oraz do 30 pkt. w odmianę ”14.1”.

a) Faza pucharowa rozgrywana do czterech wygranych partii w ”osiem bil” i ”dziesięć bil”, do pięciu wygranych partii
    w ”dziewięć bil” oraz do 40 pkt. w odmianę ”14.1”;

b) Mecz finałowy rozgrywany będzie do pięciu wygranych partii w przypadku trzech pierwszych odmian oraz do 50 
    pkt. w przypadku ”14.1”.

16. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

a) Wyjątek od tej zasady będzie dotyczył zawodników sklasyfikowanych w sezonie 2016 r. w pierwszej trzydziestce
    ”Rankingu Polski” oraz grających w tymże sezonie w ”Ekstralidze oraz I Polskiej Lidze Bilardowej”. Zawodnicy Ci
     NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANI w rankingu “GRAND PRIX FALCON 2017”.

b) Medaliści Mistrzostw Polski grają w turnieju z handicapem tzn. w meczu do trzech wygranych, oddają jedną partię
    w meczu do czterech i więcej wygranych, oddają dwie partie przy odmianie 14.1, przeciwnik otrzymuje 15 pkt.

c) Pkt. 16 a i b nie dotyczy kobiet.

17. Punktacja turniejów eliminacyjnych:

 

I miejsce

30 pkt.

II miejsce

28 pkt.

III miejsce

26 pkt.

V miejsce

22 pkt.

VII miejsce

21 pkt.

IX miejsce

20 pkt.

XIII miejsce

19 pkt.

XVII miejsce

18 pkt.

XXV miejsce

16 pkt.

XXXIII

 miejsce i pozostałe

15 pkt.

 

18. Zawodnicy, którzy zagrają w finale otrzymają pamiątkowe statuetki  lub otrzymają voucher do wykorzystania w
      klubie Falcon na kwotę 50 zł każdy.

19. Każdy uczestnik turnieju środowego otrzyma voucherna2 godziny gry w bilard w cenie 9 zł/godz.
      do wykorzystanie w tygodniu między turniejami po uprzedniej telefonicznej rezerwacji stołu.

20. Zwycięzcą Grand Prix Falcon 2017 zostaje zawodnik z najwyższą ilością punktów w rankingu oraz z minimum
      32 rozegranymi turniejami.

21. Zwycięzca otrzymuje Puchar oraz nagrodę pieniężną w kwocie nie mniejszej niż 1700 zł.

22. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od 2 do 5 otrzymają pamiątkowe Puchary oraz nagrody pieniężne
     
w kwocie:

II miejsce – nie mniej niż 1400 zł.

III miejsce – nie mniej niż 1000 zł.

IV miejsce – nie mniej niż  800 zł.

V miejsce – nie mniej niż  700 zł .

Pozostałe miejsca i nagrody pieniężne z nimi związane:

VI miejsce –  600 zł.

VII miejsce – 500 zł.

VIII miejsce – 400 zł.

IX miejsce – 300 zł.

X do XIV miejsce 200 zł.

XV do XVI miejsce – 150  zł.

22. Warunkiem bycia sklasyfikowanym w rankingu Grand Prix Falcon 2017 jest uczestnictwo w 32 turniejach
      środowych.

23. Zawodnicy, którzy zajęli 8 pierwszych miejsc otrzymują nominacje do XV turnieju Masters Falcon 2017, który
      zostanie rozegrany 07.01.2018 roku.

24. Dwie nominacje do XV Turnieju Masters Falcon 2017 otrzymają zawodnicy ze 100% frekwencją i najwyższym
      miejscem w rankingu z poza nominowanej ósemki.

25. Do XV Turnieju Masters Falcon 2017 nominowanych będzie 10 zawodników z GPF 2017 oraz finaliści 
     
pozostałych turniejów rozgrywanych w klubie Falcon w roku 2017.

26. Regulamin XV Turnieju Masters Falcon 2017 będzie udostępniony na stronie klubu.

27. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:

- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;

- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;

- działających na szkodę klubu;

w postaci:

a) poddania meczu walkowerem;

b) dyskwalifikacji z turnieju;

c) dyskwalifikacji z całego cyklu “GRAND PRIX FALCON 2017”.

28. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych
      osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz marketingowych.

29. Organizator zastrzega sobie ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, zmiany jego treści w czasie
      trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

Zapraszamy każdego amatora gry w bilard do uczestnictwa w turniejach organizowanych w klubie Falcon Sosnowiec.

 

                                                                                                                                             Falcon Bilard Club

 

Facebook