Regulamin GPF-2015

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2015 » Regulamin GPF-2015

REGULAMIN TURNIEJU “GRAND PRIX FALCON 2015”

1. Organizatorem “GRAND PRIX FALCON 2015” jest “Falcon Bilard Club”.

2. “GRAND PRIX FALCON 2015” jest turniejem otwartym.

3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym “GRAND PRIX FALCON 2015” jest wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 20 zł. U osoby prowadzącej. Nie uiszczenie opłaty wpisowej do końca trwania turnieju skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Turnieje będą rozgrywane w każdą środę począwszy od 14 stycznia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. (49 turniejów).

- Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego. Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę „osiem bil”, ”dziewięć bil”, ”dziesięć bil” lub warunkowo ”14.1”, systemem DKO (do dwóch przegranych meczów).

a) Wyboru odmiany dokonuje zawodnik, który wygrał rozgrywkę o rozbicie.

b Rozegranie meczu w odmianę ”14.1” warunkowe będzie zgodą drugiego z zawodników. Brak zgody skutkował będzie koniecznością wybrania przez zawodnika, który wygrał rozgrywkę o rozbicie jednej z trzech pozostałych odmian.

7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 17:00 do 18:00 pod numerem 603 069 732 lub 32 296 44 44 (dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.

a) Zapisanie się do turnieju „na frekwencję”, czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie 1 punktem rankingowym oraz opłatą wpisową w wysokości 50 zł.

8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:00.

9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.

10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. Nie stawienie się na czas będzie skutkowało poddaniem pierwszego meczu walkowerem. Nie stawienie się na czas drugiego meczu, po uprzednim przyznaniu walkowera w meczu pierwszym, skutkowało będzie poddaniem drugiego meczu walkowerem oraz przyznaniem tylko jednego punktu rankingowego.

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie się przygotować i przystąpić. Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.

12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.

13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać „walkę o rozbicie” w partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.

14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej. Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

15. Faza DKO rozgrywana będzie do trzech wygranych partii w ”osiem bil” i ”dziesięć bil”, do czterech wygranych partii w ”dziewięć bil” oraz do 30 pkt. w odmianę ”14.1”.

a) Faza pucharowa rozgrywana do czterech wygranych partii w ”osiem bil” i ”dziesięć bil”, do pięciu wygranych partii w ”dziewięć bil” oraz do 40 pkt. w odmianę ”14.1”;

b) Mecz finałowy rozgrywany będzie do pięciu wygranych partii w przypadku trzech pierwszych odmian oraz do 50 pkt. w przypadku ”14.1”.

16. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

a) Wyjątek od tej zasady będzie dotyczył zawodników sklasyfikowanych w sezonie 2014 r. w pierwszej trzydziestce ”Rankingu Polski” oraz grających w tymże sezonie w ”I Polskiej Lidze Bilardowej”. Zawodnicy Ci NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANI w rankingu “GRAND PRIX FALCON 2015”.

b) Medaliści Mistrzostw Polski grają w turnieju z handicapem tzn. w meczu do trzech wygranych, oddają jedną partię w meczu do czterech i więcej wygranych, oddają dwie partie przy odmianie 14.1, przeciwnik otrzymuje 15 pkt.

c) Pkt. 16 a i b nie dotyczy kobiet.

17. Punktacja turniejów eliminacyjnych:

I miejsce

18 pkt.

II miejsce

15 pkt.

III miejsce

12 pkt.

V miejsce

10 pkt.

IX miejsce

8 pkt.

XIII miejsce

6 pkt.

XVII miejsce

4 pkt.

XXV miejsce

3 pkt.

XXXIII miejsce

2 pkt.

XLIX miejsce

1 pkt.

 

18. Zawodnicy , którzy ukończą turniej na jednym z pierwszych trzech miejsc otrzymają poza należnymi punktami pamiątkową statuetkę, których łączna wartość nie przekroczy 150 zł na turniej.

Jeżeli zawodnik zrezygnuje z pamiątkowej statuetki otrzyma gratyfikację pieniężną w kwocie:  40 zł. za zajecie pierwszego miejsca, 30 zł. za zajecie drugiego miejsca oraz 20 zł za zajecie trzeciego miejsca w turnieju.

19. 30 zł z puli każdego turnieju przeznacza się dla prowadzącego pozostałe 30 zł płaci prowadzącemu organizator. Pozostała kwota pochodząca z wpisowego przechodzi do puli turnieju Masters.

20. Kwota puli turnieju Masters będzie publikowana po każdej edycji turnieju eliminacyjnego na stronie internetowej organizatora.

21. 5% puli turnieju Masters przeznaczone zostaną na cel charytatywny, który zostanie wyznaczony przez organizatora wraz z radą zawodników.

a) 600 zł. z puli turnieju Masters zostanie przekazane dla “Falcon Bilard Club” jako wkład uczestników turniejów na częściowe pokrycie kwoty przeznaczonej na wymianę sukien na stołach bilardowych.

22. Pozostała pula turnieju Masters będzie w całości przeznaczona na organizację turnieju, zakup nagród rzeczowych, nagrody finansowe tegoż turnieju oraz nagrody finansowe za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w rankingu “GRAND PRIX FALCON 2015”, w wysokości 1 zł. za każdy zdobyty punkt rankingowy.

23. Turniej Masters rozegrany zostanie 3 stycznia 2016 roku.

24. W turnieju Masters weźmie udział 32 zawodników.

25. Do turnieju Masters kwalifikuje się pierwszych trzydziestu zawodników z rankingu, którzy uczestniczyli w minimum trzydziestu dwóch turniejach eliminacyjnych. W przypadku równej ilości punktów o uczestnictwie w turnieju Masters decyduje frekwencja. Pozostałe dwa miejsca otrzymają dwaj zawodnicy ze 100% frekwencją i najwyższym miejscem w rankingu. Jeżeli po zakończeniu turniejów “GRAND PRIX FALCON 2015” nie będzie zawodnika ze 100% frekwencją, miejsca te będą do dyspozycji klubu Falcon, który będzie mógł wystawić dwóch zawodników z „dziką kartą”.

26. Zawodnicy w turnieju Masters zostaną podzieleni na osiem grup:

a) Pierwszych ośmiu zawodników z rankingu będzie rozstawionych w grupach z nr 1, kolejna ósemka z numerem 2 itd.;

b) Mecze w grupach zostaną rozegrane w odmianę zgodnie  z pkt. 6 a i b regulaminu;

c) Mecze w grupach rozgrywane systemem ”każdy z każdym” w odmianę ”osiem bil”, ”dziesięć bil” do pięciu wygranych partii, a w odmianę ”dziewięć bil” do sześciu wygranych, a ”14.1” do 50 pkt.;

d) Awans do rundy pucharowej otrzymają dwaj najlepsi zawodnicy z grupy.

27. Runda Pucharowa Turnieju Masters rozegrana zostanie w odmianę ”osiem bil”:

a) I runda do sześciu wygranych;

b) II runda do siedmiu wygranych;

c) III runda do ośmiu wygranych;

d) Finał do dziewięciu wygranych.

28. Nagrody rzeczowe:

a) Puchar dla zawodnika sklasyfikowanego na pierwszym miejscu rankingu po zakończeniu rozgrywania  turniejów kwalifikacyjnych;

b) Pamiątkowa statuetka dla zawodników, którzy zajęli miejsca od 17 do 32 w turnieju Masters;

c) Puchar dla zawodników, którzy zajęli miejsca od 1 do 16 w turniej Masters.

29. Nagrody finansowe turnieju Masters zostaną rozdzielone wśród zawodników, którzy zajęli w turnieju miejsca od 1 do 16.

30. Na turnieju Masters obowiązywać będzie strój wizytowy: koszula z kołnierzykiem lub koszula klubowa polo, ciemne spodnie wizytowe, obuwie wizytowe.

a) Zawodnik, który nie dostosuje się do powyższych zaleceń, nie zostanie dopuszczony do turnieju Masters.

31. Na każdym turnieju, zawodników obowiązują elementarne zasady sportowego zachowana oraz kultury osobistej.

32. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:

- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;

- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;

- działających na szkodę klubu;

w postaci:

a) poddania meczu walkowerem;

b) dyskwalifikacji z turnieju;

c) dyskwalifikacji z całego cyklu “GRAND PRIX FALCON 2015”.

33. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz marketingowych.

34. Organizator zastrzega sobie ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

 

ORGANIZATOR

Facebook