Regulamin GPF-2014

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2014 » Regulamin GPF-2014

REGULAMIN “GRAND PRIX FALCON 2014”

 

 

1) Organizatorem “GRAND PRIX FALCON 2014” jest ”FALCON Bilard Club”.

2) W “GRAND PRIX FALCON 2014”  udział może wziąć każdy.

3) Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym “GRAND PRIX FALCON 2014” jest wyrażenie chęci uczestnictwa
    oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 20 zł u osoby prowadzącej. Nie uiszczenie opłaty wpisowej do końca
    trwania turnieju skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

4) Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. 

5) Turnieje będą rozgrywane w każdą środę począwszy od 15 stycznia 2014 r. do 17 grudnia 2014 r. (49 turniejów).

  - Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia, bądź  odwołania turnieju eliminacyjnego. Informacje o ewentualnych
    zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora z minimum trzydniowym
    wyprzedzeniem.

6) Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę ”osiem bil”, ”dziewięć bil” lub ”dziesięć bil” systemem DKO (do dwóch
    przegranych meczy). Odmiana (”osiem bil”, ”dziewięć bil” lub ”dziesięć bil”), w którą rozgrywany będzie turniej losowana
    będzie przez osobę prowadzącą turniej po zakończeniu losowania par uczestników.

7) Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 17:00 do 18:00 pod numerem 512 856 272 (dopuszcza się
    dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub osobiście w klubie u osoby prowadzącej turniej.

8) Turniej rozpoczyna się o godz. 18:00.

9) W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.

10) Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. Nie stawienie się na czas skutkowało będzie
      poddaniem pierwszego meczu walkowerem. Nie stawienie się na czas  drugiego meczu, po uprzednim przyznaniu
      walkowera w meczu pierwszym, skutkowało będzie poddaniem drugiego meczu walkowerem oraz przyznaniem tylko
      jednego punktu rankingowego.

11) Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić. 

Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.

12) Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole. W sytuacjach
      dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej. 

13) We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać ”walkę o rozbicie” w partii pierwszej. W kolejnych
      partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.

14) Po zakończonym meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.

Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

15) Faza DKO rozgrywana będzie do trzech wygranych partii w  ”osiem bil” i ”dziesięć bil” oraz do czterech wygranych partii
      w ”dziewięć bil”.

   - Faza pucharowa rozgrywana do czterech wygranych partii w  ”osiem bil” i ”dziesięć bil” oraz do pięciu wygranych partii
     w ”dziewięć bil”.

   - Mecz finałowy rozgrywany będzie do pięciu wygranych partii w przypadku wszystkich  odmian.

16) Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe. Wyjątek od tej zasady będzie
      dotyczył zawodników sklasyfikowanych w sezonie 2013 w pierwszej trzydziestce ”Rankingu Polski” oraz grających
      w tymże sezonie w ”I Polskiej Lidze Bilardowej”. Zawodnicy ci NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANI w rankingu
      “GRAND PRIX FALCON 2014.

17) Punktacja turniejów eliminacyjnych:

I miejsce - 18 pkt,

II miejsce - 15 pkt,

III miejsce – 12 pkt,

V miejsce - 10 pkt,

IX miejsce - 8 pkt,

XIII miejsce - 6 pkt,

XVII miejsce - 4 pkt,

XXV miejsce – 3 pkt,

XXXIII miejsce – 2 pkt,

XLIX miejsce – 1 pkt.

18) Zawodnicy, którzy ukończą turniej na jednym z pierwszych trzech miejsc otrzymają poza należnymi punktami
      pamiątkową statuetkę, których łączna wartość nie przekroczy 150 zł na turniej.

19) Pozostała kwota pochodząca z wpisowego przechodzi do puli turnieju Masters.

20) Kwota puli turnieju Masters będzie publikowana po każdej edycji turnieju eliminacyjnego na stronie internetowej
      organizatora.

21) Pula turnieju Masters będzie w całości przeznaczona na organizację turnieju Masters, zakup nagród rzeczowych,
      nagrody finansowe tegoż turnieju oraz nagrody finansowe za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w rankingu
      “GRAND PRIX FALCON 2014” w wysokości 1zł za każdy zdobyty punkt rankingowy.

22) Turniej Masters rozegrany zostanie 4 stycznia 2015 roku.

23) Do turnieju Masters kwalifikuje się pierwszych dwudziestu czterech zawodników z rankingu, którzy uczestniczyli w
      minimum trzydziestu turniejach eliminacyjnych. W przypadku równej ilości punktów o uczestnictwie w turnieju Masters
      decyduje frekwencja.

24) Pierwszych ośmiu zawodników z rankingu będzie rozstawionych w turnieju Masters.

25) Turniej Masters rozegrany zostanie w odmianę osiem bil.

      a) Faza DKO do pięciu wygranych 

      b) Faza pucharowa do sześciu wygranych

      c) Finał do siedmiu wygranych

26) Nagrody rzeczowe:

      a. Puchar dla zawodnika sklasyfikowanego na pierwszym miejscu rankingu po zakończeniu rozgrywania turniejów 
          kwalifikacyjnych,

      b. Puchary dla wszystkich zawodników zakwalifikowanych do turnieju Masters. 

27) Wysokość nagród finansowych turnieju Masters zostanie ogłoszona po zakończeniu rozgrywania turniejów
      kwalifikacyjnych.

28) Na turnieju Masters obowiązywać będzie strój wizytowy: koszula z kołnierzykiem, wizytowe spodnie i obuwie.

29) Na każdym turnieju zawodników obowiązują elementarne zasady sportowego zachowania oraz kultury osobistej.

30) Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych w postaci poddania meczu walkowerem,
      dyskwalifikacji z turnieju bądź całego cyklu wobec zawodników nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu
      bądź do zasad panujących w klubie lub działaniu na jego szkodę.

31) Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych
      osobowych oraz wizerunku zawodników do celów marketingowych oraz statystycznych.

32) Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu zmiany jego treści w czasie trwania
      cyklu oraz decydowania w sprawach  nim nie objętych.

Facebook